Pachtzaken

In de nieuwe pachtwet zijn wijzigingen doorgevoerd voor het behoud van de pachtgronden. Zo sluiten de pachtregels beter aan bij de wensen uit de praktijk en wordt het pachten/ verpachten van landbouwgronden bevorderd.

De nieuwe Pachtwet heeft zijn doorwerking in de verschillende pachtvormen. Frank van Lent kan u als pachter of verpachter begeleiden bij het bepalen van de meest wenselijk pachtvorm. De voornaamste pachtvormen zijn:

  • Reguliere pacht;
  • Geliberaliseerde pacht;
  • Teeltpacht;

Verder kunnen wij u van dienst zijn bij:

  • Aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat;
  • Vaststellen van het pachtersvoordeel in samenspraak met de belastingdienst;
  • Opstellen van een pachtovereenkomst;
  • Bemiddeling bij het aangaan van een (erf-) pachtovereenkomst;
  • Pachtontbinding / Pachtafstand / pachtafstandsvergoeding;
  • Kavelruilen
  • Ruilverkavelingen

Door ons dagelijks werk in de agrarische onroerend goed markt en ons relatienetwerk kunnen wij u accuraat informeren over de mogelijkheden en gevolgen van uw plannen.

Contact